Algemene voorwaarden

Handelend onder de naam en hierna te noemen:

Coöperatie Make Art Projects U.A. - MAP

1. Omschrijving

1.1

MAP realiseert beeldende kunst tentoonstellingen, projecten en werken voor

musea, kunstinstituten, kunstenaars, initiatieven en grote producties als

biënnales in binnen- en buitenland. MAP kan worden ingehuurd om een project van

begin tot eind zo goed als zelfstandig uit te voeren, of in (nauwe)

samenwerking met de opdrachtgever. Het initiëren en ontwikkelen van eigen

projecten en tentoonstellingen.

1.2

MAP werkt (in nauwe samenwerking) met de opdrachtgever, of zelfstandig aan

projecten. Belangrijk is om de opdrachtgever centraal te stellen en de

samenwerking tot een goed einde te volbrengen.

2. Samenwerking

2.1

Afhankelijk van de mogelijkheden van de opdrachtgever wordt bepaald in hoeverre

de samenwerking nauw tot zeer nauw is en of MAP vooral zelfstandig of

uitvoerend werkt. Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt en op papier

gezet.

3. Prijsafspraken en offertes

3.1

Indien MAP een offerte heeft gemaakt voor de opdrachtgever, is deze een maand

geldig. Mocht de opdrachtgever niet direct ingaan op die offerte en er later

(na een maand) op terugkomen dan gelden de eerdere prijsafspraken niet meer.

Een nieuwe wordt dan door MAP gemaakt. Offertes kunnen per opdracht

verschillen. Ook als het werk van dezelfde opdrachtgever komt.

3.2

De offerte dient ondertekend te worden door de opdrachtgever.

3.3

Per offerte kunnen afspraken gemaakt worden die afwijken van deze voorwaarden

maar dit dient op papier te staan en ondertekend door opdrachtgever en MAP.

3.4

Alle prijzen en bedragen genoemd in de offerte zijn exclusief BTW.

3.5

MAP mag ook derden in dienst nemen zolang de offerte in stand gehouden wordt.

3.6

MAP houdt zich aan de gemaakte prijsafspraken in de offerte, maar indien extra

kosten zich aandienen zoals extra reis- en telefoonkosten (bijvoorbeeld in het

buitenland), verzend- en administratiekosten, overuren, dan wordt dit gemeld

bij de opdrachtgever en dienen extra kosten uitbetaald te worden.

3.7

Prijsoverschrijdingen, of veranderingen, door toedoen van externe factoren

worden direct gemeld en besproken met de opdrachtgever.

4. Honorarium

4.1

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium

overeenkomen.

4.2

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden

vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en alle voor de uitvoering

noodzakelijke kosten en materialen. Het honorarium wordt berekend volgens de

gebruikelijke uurtarieven van MAP.

4.3

Het honorarium is exclusief BTW.

4.4

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de

verschuldigde kosten in overleg met de opdrachtgever periodiek in rekening

worden gebracht.

4.5

MAP mag het honorarium in overleg met de opdrachtgever verhogen, wanneer

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk

overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende

werd ingeschat bij het sluiten van de eerste overeenkomst. MAP zal daarbij de

omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan overleggen.

5. Betaling

5.1

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de

opdrachtgever zijn de vorderingen van MAP op de opdrachtgever onmiddellijk

opeisbaar.

5.3

Tenzij anders overeengekomen, zijn de betalingscondities van MAP als volgt: Tenminste 10 dagen voor aanvang werkzaamheden 50 %

van bruto totaalbedrag voorschot voldoen.

Binnen

14 dagen na factuurdatum het resterende bedrag voldoen. Indien het volledige

totaalbedrag niet is voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum wordt er 10 % van

het bruto totaalbedrag extra in rekening gebracht.

 

6. De werkzaamheden

6.1

Werkzaamheden worden beschreven in de offerte. Vraagt de opdrachtgever later om

een verandering van werkzaamheden dan zullen deze schriftelijk worden

vastgelegd. Dit kan een verandering van de prijsafspraken betekenen, alsook de

mogelijkheid dat de deadline niet gehaald wordt. Dit alles in nauw overleg en

zal door MAP meteen kenbaar gemaakt worden.

6.2

Indien MAP tijdens de werkzaamheden merkt dat de gevraagde doelstelling - door

gebeurtenissen buiten MAP om - niet haalbaar is, dan wordt dat direct kenbaar

gemaakt.

7. Opzegging

7.1

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

7.2

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft MAP

recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken

bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten

grondslag liggen die aan MAP zijn toe te rekenen.

7.3

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MAP, zal MAP in overleg

met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden

aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag

liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

7.4

Indien er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die

aan opdrachtgever toerekenbaar zijn of het gevolg zijn van overmacht, zullen de

extra kosten die de overdracht van de werkzaamheden voor MAP met zich meebrengt

aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8. Incassokosten

8.1

Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van

zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten voor rekening van

opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft van een geldsom, dan

verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 10% over het nog verschuldigde

bedrag.

8.2

Indien MAP hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk

waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Dit op voorhand in overleg

met de opdrachtgever. (zie 3.7)

9. Aansprakelijkheid

9.1

Mocht MAP aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen

in deze bepaling is geregeld.

9.2

Als het uitgevoerde werk is goedgekeurd door de opdrachtgever is deze

aansprakelijk, mits kan worden aangetoond dat door toedoen van MAP schade is

ontstaan.

9.3

In afwijking van hetgeen onder 9.2 is bepaald, wordt bij een opdracht met een

langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het

over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

9.4

Wanneer door MAP of door MAP ingeschakelde derden voor een opdracht

werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door

opdrachtgever aangewezen locatie, kan MAP nooit aansprakelijk gesteld worden

voor schade aan of op deze locatie.

9.5

Mocht MAP aansprakelijk zijn voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid

beperkt tot maximaal de hoogte van het honorarium, althans dat gedeelte van de

opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en ook alleen op de

werkzaamheden die aantoonbaar door MAP zijn uitgevoerd. De aansprakelijkheid is

altijd beperkt tot het maximale bedrag dat de verzeraar van MAP uitkeert.

9.6

MAP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

9.7

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter

vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden - de

eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MAP aan de

overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan MAP toegerekend kunnen

worden - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor

zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van

directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.8

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor

directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove

schuld van MAP of zijn ondergeschikten.

9.9

Map is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door fouten in het werk dat

getest had moeten worden door de opdrachtgever, waardoor deze fouten vantevoren

opgemerkt hadden kunnen worden.

9.10

Door de opdrachtgever verstrekt materiaal of software is veilig. Map kan niet

aansprakelijk worden gesteld voor schade door toedoen van verkeerd verstrekt

materiaal.

9.11

Indien door MAP of door MAP ingeschakelde derden in het kader van de opdracht

werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door

opdrachtgever aangewezen locatie, kan MAP nooit aansprakelijk gesteld worden

voor schade als gevolg van vandalisme, overmacht, vernielzucht of onheil van

buitenaf.

9.12

Als er sprake is van opzettelijke schuld of aantoonbare nalatigheid door MAP

dan gelden bovenstaande voorwaarden niet.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1

Alle door MAP geleverde zaken, daaronder eventueel mede inbegrepen ontwerpen,

schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven

eigendom van MAP indien anders overeengekomen met de opdrachtgever.

10.2

De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken

te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.3

De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te

verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade

alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter

inzage te geven.

10.4

Bij wanprestatie, vertrouwensbreuk of wanbetaling door opdrachtgever vervallen

alle eigendomsrechten van het werk aan MAP.

11. Nazorg en klachten

11.1

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8

dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de

betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan MAP. De klacht

dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te

bevatten, zodat MAP in staat is adequaat te reageren.

11.2

Indien een klacht gegrond is, zal MAP de werkzaamheden alsnog verrichten zoals

overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos

is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te

worden gemaakt.

12. Teruggave ter beschikkinggestelde zaken

12.1

Indien MAP aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter

beschikking heeft gesteld, moet de opdrachtgever het geleverde retourneren.

Binnen 14 dagen na beëindiging van het betreffende project, in oorspronkelijke

staat, vrij van gebreken en volledig. Indien de opdrachtgever deze verplichting

niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

13. Bruikleen en verzekering

13.1

MAP heeft naast de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen, zoals een inboedel -en

WA verzekeringen, ook een bestuursaansprakelijkheidsverzekering waardoor de

bestuursleden van MAP nooit hoofdelijk aansprakelijk zijn voor eventuele

schade, liquiditeitsproblemen of faillissement.

13.2

Door MAP aangeschafte goederen voor een goede uitvoering van de werkzaamheden

worden verzekerd door de opdrachtgever. Bij beschadiging wordt er aanspraak

gemaakt op die verzekering, tenzij schade is ontstaan door toedoen van MAP zelf.

13.3

In bruikleen gegeven spullen door de opdrachtgever zijn voor

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

14. Overmacht

14.1

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden wordt verstaan: alle van

buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MAP geen invloed kan

uitoefenen, doch waardoor MAP niet in staat is de verplichtingen na te komen.

14.2

MAP hoeft geen verplichtingen na te komen wanneer zij daartoe gehinderd worden

als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, een

rechtshandeling of het verkeer.

14.3

MAP heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid

die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MAP zijn verplichtingen had

moeten nakomen.

14.4

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt

dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,

zonder enige verplichtingen.

15. Geschillen

15.1

MAP heeft het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde

rechter.

15.2

Arbitrage: in geval van geschillen t.a.v. bijvoorbeeld kwaliteitseisen of

esthetische kenmerken van een opdracht, wordt in gezamenlijkheid een

onafhankelijk arbiter aangesteld wiens oordeel hieromtrent bindend is.

15.3

Indien de partijen het niet eens worden over de gezamenlijke in te schakelen

arbiter heeft MAP het recht het geschil voor te leggen aan de rechter als

bedoeld in 15.1.

16. naamsvermelding en reputatie

16.1

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is MAP ten allen tijde gerechtigd om

haar merknaam in de tentoonstelling op of bij het werk te (laten) vermelden in

overleg met de betreffende kunstenaar c.q. opdrachtgever.

16.2

In eventuele publicaties dient een duidelijke verwijzing naar de rol van MAP

bij de totstandkoming van het werk vermeld te worden, alsmede de naam van MAP

duidelijk bij een afbeelding van het werk te worden vermeld in overleg met de

kunstenaar c.q. opdrachtgever.

16.3

Opdrachtgever mag nimmer activiteiten ondernemen die de goede naam, de

reputatie of het imago van MAP zouden kunnen beschadigen.

17. Werkverband derden

17.1

De opdrachtgever gaat zonder dit alvorens met MAP te overleggen geen

werkverband aan met door MAP ingehuurde derden binnen 12 maanden na een

afgerond project waarin deze personen hebben geparticipeerd. En vice versa.

 

In geval van uitleg van de inhoud en strekking

van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Amsterdam, 14 november 2012